โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
ข่าวสาร
  
การดำรงวิถีชีวิตอิสระของคนพิการ (Independent Living) ประจำเดือน สิงหาคม 2563

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง นำโดยนายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง คณะผู้บริหารและทีมนำเสนอผลงานคุณภาพ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมกลุ่มคุณภาพภาคราชการและภาคโรงพยาบาลจากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ขอแสดงความยินดีกับนายอดิเรก เสมอการ พนักงานขับรถ ได้สอบผ่านโครงการเสริมสร้างศักยภาพพนักงานขับรถของหน่วยงานราชการ จังหวัดลำปาง รุ่นที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้สำหรับบุคลากรทางการพยาบาล "เรื่อง กฎหมายและจริยธรรมทางการพยาบาลและการช่วยชีวิตขั้นสูง Advanced cardiovascular Life (ACLS)"

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ร่วมกิจกรรมออกหน่วยจิตอาสา "ชีวิตวิถีใหม่ใต้ร่มพระบารมี เราสร้างไปด้วยกัน”

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง ได้รับเกียรติจาก นางลินนา งามโสภณ ผู้อำนวยการกลุ่มตรวจสอบภายใน และ นางกฤตยา วัลอาจ นักวิชาการตรวจสอบภายในชำนาญการพิเศษ กลุ่มตรวจสอบภายใน กรมการแพทย์ ให้เกียรติให้คำปรึกษาและซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดวางและประเมินผลการควบคุมภายในการปฏิบัติงานด้านการตรวจสอบภายในระดับหน่วยงาน

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง จัดกิจกรรมออกกำลังกาย Exercise DMS กรมการแพทย์ ดูแลด้วยหัวใจ

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ข้าร่วมกิจกรรมวิทยากรจิตอาสา บรรยายในหัวข้อ สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย และแนวทางการพัฒนาความคิดจากปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง นำโดยนายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง กรมการแพทย์ เป็นประธานคณะกรรมการในการตรวจรับพัสดุ การจ้างปรับปรุงอาคารหอผู้ป่วยในเพื่อเป็น Cohort Ward

อ่านเพิ่มเติม  >

  
นางสาวกัลยารัตน์ วรรณวงศ์ รองผู้อำนวยการด้านการพยาบาล เป็นตัวแทนผู้อำนวยการโรงพยาบาลมะเร็งลำปาง ที่เข้าร่วมแสดงความยินดีแก่นายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
เข้าร่วมประชุมใน "โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการจัดตั้งศูนย์บริการคนพิการทั่วไป"

อ่านเพิ่มเติม  >

  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานชุดหุ่นยนต์ปิ่นโต (Pinto) ให้แก่ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ทางการแพทย์ โดยโรงเรียนช่างฝีมือทหาร สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ แด่โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ร่วมแสดงความยินดีและถ่ายภาพร่วมกับนักกายอุปกรณ์

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ทีมพยาบาลและพนักงานช่วยเหลือคนไข้ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง เข้าร่วมโครงการพัฒนาความรู้สำหรับบุคลากรทางการพยาบาล

อ่านเพิ่มเติม  >

  
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง โดยกลุ่มงานการพยาบาลผู้ป่วยใน กลุ่มภารกิจด้านการพยาบาล จัดกิจกรรมปลูกต้นไม้ และผักสวนครัวรั้วกินได้ ในโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพคนพิการ"บ้านวิถีชีวิตอิสระ"

อ่านเพิ่มเติม  >

  
รับเชิญเป็นวิทยากรในการบรรยายให้ความรู้ เรื่อง การดูแลผู้ป่วยที่มีปัญหา bowel&bladder ในระยะ intermedia care

อ่านเพิ่มเติม  >

  
ร่วมแสดงความยินดีกับนายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร นายแพทย์เชี่ยวชาญ ด้านเวชกรรมป้องกัน ที่ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

อ่านเพิ่มเติม  >

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130