โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

การให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและการฟื้นฟูสภาพ แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครและผู้ดูแลคนพิการในโครงการป้องกันและควบคุมโรคหลอดเลือดสมอง ปี 2563

  2020-07-31   ดาริกา  นาเกลือ

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง โดยนางสาวปานสุคนธ์ แดงงาม พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ และนายสิรพัทธ์ อินทรุจิกุล นักกายภาพบำบัดปฏิบัติการได้รับเชิญจากโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสองแควใต้ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปางให้เป็นวิทยากรในการให้ความรู้เรื่องการดูแลผู้ป่วยโรคหลอดเลือดสมองและการฟื้นฟูสภาพ แก่เจ้าหน้าที่อาสาสมัครและผู้ดูแลคนพิการในโครงการป้องกันและควบคุมโรคหลอดเลือดสมอง ปี 2563 โดยมีรองนายกเทศบาลตำบลนาแก้วเป็นประธานในการเปิดงาน ณ วัดสองแควใต้ อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง เมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม 2563


1 2 3 4 5

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130