โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง นำโดยนายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง คณะผู้บริหารและทีมนำเสนอผลงานคุณภาพ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมกลุ่มคุณภาพภาคราชการและภาคโรงพยาบาลจากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย

  2020-08-30   ดาริกา  นาเกลือ

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง นำโดยนายแพทย์ดลสุข พงษ์นิกร ผู้อำนวยการโรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง คณะผู้บริหารและทีมนำเสนอผลงานคุณภาพ ให้การต้อนรับคณะตรวจเยี่ยมกลุ่มคุณภาพภาคราชการและภาคโรงพยาบาลจากสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย นำโดยอาจารย์ดวงจันทร์ ทิพย์ปรีชา อุปนายกคนที่ 2 ของสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย และอาจารย์วาจุรีย์ ชูจิตร นายกสมาคมนักบริหารคุณภาพการพยาบาล ผู้นำทีมคณะกรรมการสมาคมส่งเสริมคุณภาพแห่งประเทศไทย ในการตรวจเยี่ยมและชมการนำเสนอผลงานคุณภาพทีมบ้านวิถีชีวิตอิสระ โดยมีนางปัญจมาศ องค์ระการ พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ หัวหน้ากลุ่มงานวิชาการพยาบาล, นางสาวปวีณา วงศ์เชาวนิชกุล พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หัวหน้างานการพยาบาลผู้ป่วยใน และนางสาวคนึงนิจ ปิจนันท์ พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ หัวหน้างานพยาบาลส่งเสริมคุณภาพชีวิต เรื่องการพัฒนารูปแบบการบริการส่งเสริมวิถีชีวิตอิสระอย่างมีส่วนร่วม และทีม rehabilitation โดยมีนายฤชา ขันธเดช นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ หัวหน้างานกายอุปกรณ์, นางสาวธิดารัตน์ ยอดแก้ว นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ และนางสาวธนพร ธีรพัฒนไพโรจน์ นักกายอุปกรณ์ปฏิบัติการ นำเสนอเรื่องโครงการออกหน่วยกายอุปกรณ์เชิงรุก เพื่อค้นหาและฟื้นฟูคนพิการจากโรคเรื้อน ในเขตพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารอำนวยการ โรงพยาบาลเวชชารักษ์ลำปาง เมื่อวันที่ 28 สิงหาคม 2563


1 2 3 4 5 6 7 8 9

โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130