โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออุปกรณ์พยุงข้อเข่า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจัดซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน กรกฎาคม 2563
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุการเกษตรและอุปกรณ์การเกษตร จำนวน 71 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วยใน (1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน มิถุนายน 2563
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างตัดเย็บชุดผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเต็นท์ผ้าใบ จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาซ่อมอาคาร จำนวน 5 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเบิกหรือใบส่งคืน (พ.3101) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างพิมพ์แบบฟอร์มแฟ้มเวชระเบียน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อแบตเตอรี่สำหรับจ่ายไฟสำรองฉุกเฉินระบบ MELD ลิฟต์ พร้องติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเดินสายสัญญาณระบบเรียกพยาบาล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหมาป้องกันและกำจัดปลวก โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างเหลาติดตั้งฉากกั้นปรับสถานที่ New normal โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อ L-S Suport จำนวน 3 รายการ
ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๒๒ รายการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยเป็น Cohort Ward โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศเผยแพร่ราคากลางจ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยเป็น Cohort Ward
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อสารกรองสำหรับถังกรองน้ำบาดาล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างจัดทำป้ายไวนิลสำหรับจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี (๓ มิถุนายน)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อกล้องประชุมทางไกล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสารสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 26 รายการ
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 256๓ ประจำเดือน พฤษภาคม 2563
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยา 2 รายการ (Pregabalin 75 mg, Alfacalcidol 0.25 mcg) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อยา 1 รายการ (ฺBaclofen 10 mg) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์งานบ้านงานครัว 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อระบบกล้องวงจรปิดแบบเครือข่ายพร้อมติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๑๒ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา วัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงานบ้านงานครัว จํานวน ๑๒ รายการ โดยวธิเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน เมษายน 2563
ประกาศข้อมูลสาระคำคัญซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All In One สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เลขครุภัณฑ์ 4120-001-001/20/60.1 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 (เดือน มกราคม พ.ศ. 2563 ถึง เดือน มีนาคม พ.ศ. 2563)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สาย UTP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วยใน (1 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อระบบดูดฝุ่นขนาดใหญ่ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องมือสำหรับฝึกการทำงานของมือ ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องกระตุ้นการกลืนโดยใช้ไฟฟ้า ตำบลศาลา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องวิเคราะห์แรงกดของฝ่าเท้าแบบยืนกับที่และแบบสวมใส่ 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อชุดเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ ข้อศอก มือ ข้อมือ และนิ้วมือ แบบต่อเนื่องโดยใช้ไฟฟ้า (Continuous passive motion : CPM for uper limps) 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อบัญชียาหลักแห่งชาติ 1 โครงการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3 kVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แบบสรุปปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน มีนาคม 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างทำป้ายไวนิล และสติ๊กเกอร์ติดพื้นลิฟต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจไบเฟสิคแบบจอสี พร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซต์และออกซิเจน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพอัตโนมัติ พร้อมวัดคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญ ซื้อยา 2 รายการ (Sodium phosphates enema 133 c.c. / Lubrication gel 50 g. ) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ หมายเลขครุภัณฑ์ 4120-001-001/49/60.1 ห้องทดลองเดิน อาคารกายอุปกรณ์
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (คลอรีนผง) 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างเหมาทำหนังสือที่ระลึก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญ จ้างตัดเย็บชุดผู้ป่วย จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
แบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดือน มกราคม 2563
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญต่ออายุอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาจ้าเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วยใน (1 ก.พ. - 30 เม.ย. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้ออุปกรณ์พยุงข้อเข่า 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อม
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างพิมพ์แบบฟอร์มแฟ้มเวชระเบียน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 1 (เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2562 ถึง เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2562)
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดรัม (Drum) สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสารสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำเดืิอน ธันวาคม 2562
สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563 ประจำเดือน พฤศจิกายน 2562
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130