โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณ (L2 Switch) ขนาด 24 ช่อง แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 31 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์พยุงข้อเข่า จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลพร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างตัดเย็บชุดผู้ป่วย จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วยใน (1 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเต็นท์ผ้าใบ จำนวน 2 หลัง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 16 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมอาคาร จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์(คลอรีนผง) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (ไขพาราฟิน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน ๑ รายการ (เจลอัลตร้าซาวด์ จำนวน 5 แกลลอน)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งฉากกั้นปรับสถานที่ New normal โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 5 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์แบบฟอร์มแฟ้มเวชระเบียน จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ L - S Support จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเดินสายสัญญาณระบบเรียกพยาบาล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะ
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 325 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๒ รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 13 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มใบเบิกหรือใบส่งคืน (พ.3101)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์งานบ้านงานครัว จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงอาคารผู้ป่วยเป็น Cohort ward โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์กา่รแพทย์ จำนวน 22 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์กา่รแพทย์ จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์กา่รแพทย์ จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแบตเตอรี่สำหรับจ่ายไฟสำรองฉุกเฉินระบบ MELD ลิฟต์ พร้อมติดตั้ง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งฉากกั้นห้อง Server
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องปรับอากาศแบบติดผนังพร้อมชุดควบคุมการทำงานของเครื่องปรับอากาศ
ประกาศผู้ชนะราคาจ้างทำป้ายไวนิลวันเฉลิมพระเกียรติวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินี(3 มิถุนายน) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการชนะราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการชนะราคาซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคายา Etoricoxib 90 mg จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ (Pregabalin 75 mg,Alfacalcidol 0.25mcg) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 1 รายการ (Baclofen 10 mg) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ ห้องรองผู้อำนวยการด้านอำนวยการ เลขครุภัณฑ์ 4120-001-001/20/60.1 จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 26 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (สาย UTP) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 7 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศข้อมูลสาระสำคัญจ้างซ่อมแก้ไขท่อเมนระบายของเสียห้องน้ำห้องพิเศษ ๒ อาคารผู้ป่วยใน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ข้อมูลสาระสำคัญในสัญญา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วยใน (1 พฤษภาคม ถึง 31 กรกฎาคม 2563)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแก้ไขท่อเมนระบายของเสียห้องน้ำพิเศษ 2 อาคารผู้ป่วยใน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แบบที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้า ขนาด 3kVA โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมบำรุงรถยนต์ หมายเลขทะเบียน กง 325 ลำปาง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลฯ และสติ๊กเกอร์ติดพื้นลิฟต์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 11 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์หรือการแพทย์ จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิล จำนวน 9 รายการ และสติ๊กเกอร์คัดกรอง จำนวน 30,000 ดวง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อแผงกั้นจราจรมีล้อ ขนาด(กxส)2x1เมตร
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสรอราคาซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 12 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานบ้านงานครัว จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อระบบดูดฝุ่นขนาดใหญ่ 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 4 รายการ จำนวน 1 โครงการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ All in One สำหรับงานประมวลผล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องมือสำหรับการฝึกการทำงานของมือ 1เครื่อง ด้วยวิธีคัดเลือก
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดเครื่องช่วยการเคลื่อนไหวของข้อไหล่ ข้อศอก มือ ข้อมือ และนิ้วมือ แบบต่อเนื่องโดยไฟฟ้า (Continuous Passive Motion : CPM for uper limps) 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีจำเพาะเจาะจง ซื้อยาบัญชียาหลักแห่งชาติ 1 โครงการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีจำเพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 1 รายการ โดยวิธีจำเพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องกระตุ้นไฟฟ้าหัวใจไบเฟสิคแบบจอสี พร้อมภาควัดคาร์บอนไดออกไซด์และออกซิเจน ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องติดตามการทำงานของหัวใจและสัญญาณชีพ อัตโนมัติ พร้อมวัดคาร์บอนไดออกไซด์ในเลือด ตำบลเกาะคา อำเภอเกาะคา จังหวัดลำปาง ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำหนังสือที่ระลึก จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์และการแพทย์ (คลอรีนผง) จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 ราย
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างติดตั้งผ้าม่านและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์โรงงาน จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์ สำนักงาน จำนวน 1 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา วัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 3 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเครื่องกระตุ้นการกลืนโดยใช้ไฟฟ้า ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 1 เครื่อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 4 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเบาะกันกระแทก จำนวน 6 ผืน
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ 7 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องิเคราะห์แรงกดของฝ่าเท้าแบบยืนกับที่และแบบสวมใส่ ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 1 เครื่อง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 7 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อเซตอ่างบอล จำนวน 1 ชุด
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการประกอบอาหารผู้ป่วยใน (1 ก.พ.- 30 เม.ย. 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาต่ออายุอุปกรณ์ป้องกันเครือข่าย Firewall โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 15รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยา 2 รายการ
ประการผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุไฟฟ้าและวิทยุ จำนวน 18 รายการ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ ดรัม (Drum) สำหรับเครื่องพิมพ์เลเซอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างพิมพ์แบบฟอร์มแฟ้มเวชระเบียน จำนวน 3 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้ออุปกรณ์พยุงข้อเข่า 2 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างตัดเย็บชุดผู้ป่วย จำนวน 50 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ
โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
© 2562 โรงพยาบาลเวชชารักษ์ ลำปาง
386 ม.3 ต.ศาลา อ.เกาะคา จ.ลำปาง 52130